Salgsvilkår

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, men inklusiv emballasje og andre avgifter. Varer leveres fritt opplastet fra frølageret, eller sendes med speditør eller post for kjøpers regning og risiko. Frø som leveres i sekk veies brutto for netto, mens frø som leveres i mindre enheter veies netto for netto.

Siden Agrokonsult i utgangspunktet betjener engrosmarkedet, er prisene i hovedsak oppgitt med én kilo som minste kvantum. Også mindre kvanta kan ekspederes, men hver pakning vil da bli tillagt en handteringspris på kr. 50,- i tillegg til frøprisen.

For sendinger som må fraktes til speditør eller postkontor er minimum ordrebeløp kr 250,-, pluss frakt på kr 50,- (i tillegg til porto). Betalingsfrist er 14 dager fra faktureringsdato. Agrokonsult har salgspant i de solgte varer inntil fakturert beløp er mottatt. Solgte varer tas bare i retur etter særskilt forhåndsavtale.

Bestillinger mottas pr. brev, e-post eller telefon. Agrokonsult tar ikke ansvar for feil eller misforståelser ved telefonordrer som ikke kunden bekrefter skriftlig.

Alt frø som omsettes er i samsvar med gjeldende forskrift for såvare. Alt frø leveres ubeiset.  Frøet skal utelukkende brukes til dyrking av de enkelte vekster, og skal ikke benyttes til frøavl.

Alle ordrer behandles samvittighetsfullt. Kunden bes likevel å kontrollere varene ved mottak. Skulle kunden finne grunn til å tro at det har forekommet en feilekspedering, må Agrokonsult underrettes umiddelbart, slik at en mulig feil straks kan bli rettet. Eventuell erstatning er begrenset til fakturaverdi. Agrokonsult tar ikke ansvar for dyrkingsresultat eller feilhandtering av varer etter at de har forlatt vår hånd.
Comments