Litt om blomsterengas økologi

Ei blomstereng består av en rekke ulike arter av blomstrende urter. Artene har ulik plantehøgde, de blomstrer gjerne til ulik tid, og med ulik blomsterfarge. De ulike artene stiller ulike krav til voksestedet hva angår temperatur, fuktighetsforhold, jordas kalktilstand, jordas næringstilstand, lystilgang, konkurranseforhold til andre arter m.m. Enkelte arter er såkalte pionérarter, og kan fullstendig dominere artssammensetningen under blomsterengas etableringsfase, men går tilbake i antall etter hvert. Andre arter kan dominere i våte år, atter andre i tørre år, noen har behov for uhindret lystilgang, mens andre kan tolerere noe skygge. Enkelte foretrekker å være ”våt på beina”, mens andre liker seg best på tørre bakker.

Alt i alt har artene egenskaper som utfyller hverandre godt, og vegetasjonen på det enkelte sted vil tilpasse seg vekstvilkårene der. Dette innebærer at vegetasjonen på ett og samme sted vil forandre seg fra år til år, avhengig av hvilke arter som er sådd, hvor gammel blomsterenga er, hva slags stell enga får, værforholdene det enkelte år, grunnforholdene på stedet m.m. Ei blomstereng av en viss størrelse har dessuten variasjon i vekstvilkårene fra et sted til et annet. Dermed vil én eller noen få arter dominere ett sted, mens andre vil dominere et annet sted i samme blomstereng. Ei blomstereng er således levende og dynamisk i mer enn én forstand.

Neslesommerfugl på hanekam
Med så variert vegetasjon vil blomsterenga også være et attraktivt levested for en rekke dyrearter. Insekter av ulike typer vil finne seg til rette der, både som larver og som voksne. Edderkopper vil kunne livnære seg på insektlivet. Insektene vil også være mat for ulike fuglearter. Plantenes rotsone vil være bra levested for meitemark og andre jordlevende organismer. Ei blomstereng vil således ha en stor artsrikdom, ikke bare hva angår planter, men også m.h.t. dyreliv.
Comments