Anlegg av blomstereng

Klargjøring av jorda

Blomsterengfrø bør fortrinnsvis såes på relativt tørr og mager jord. Blomsterengartene trives godt også på mer næringsrik jord, men der blir konkurransen fra grasarter og ugrasplanter større. Arealet som skal såes må være fri for arter som vil konkurrere sterkt med blomsterengartene. Det gjelder først og fremst kraftige rotugras som tistel, høymole, åkerdylle og kveke.

Frø kan såes på åpen jord, men kan også såes i etablert grasmark. Ved såing på åpen jord bør en sørge for å ha løsnet jorda i noen centimeters dybde, og ha planert overflata best mulig. Ved såing i eksisterende grasmark bør en fjerne mest mulig av overjordisk plantedekke, og løsne jorda i overflata med ei jernrive e.l. Det kan også være aktuelt å fjerne grastorva flekkvis. På den måten vil en unngå direkte konkurranse mellom graset og blomsterengartene.

Gjødsling

Normalt er det ikke nødvendig å gjødsle areal som skal såes til med blomsterengfrø. I de fleste tilfelle er jorda mer enn nok næringsrik for at blomsterengarter skal trives der. Bare dersom det skal såes på undergrunnsjord kan det være behov for en forsiktig bruk av gjødsel, som moldes godt ned i jorda.


Såing

Våren er et gunstig tidspunkt for såing. Blomsterengfrø kan imidlertid såes utover hele sommeren fram til midten av august. I naturen sår artene seg sjøl når frøet er ferdig modnet på ettersommeren. 

Anbefalt såmengde er 1 kg frø pr. dekar, eller 1 gram pr. kvadratmeter. Denne såmengden inneholder mer enn tilstrekkelig med frø til å etablere ei blomstereng. Vi må imidlertid ”ta høyde for” at bare en liten del av frøet klarer å få fram planter. Noen frø vil bli moldet ned for djupt og dermed ikke klare å få spiren helt opp til overflata, noen frø vil bli liggende nakent oppå jorda og tørke ut, noen vil bli spist av fugler, andre vil bli angrepet av sopp o.s.v.

Før såing bør en dele frøet i to porsjoner, for såing på kryss og på tvers. Det kan dessuten være lurt å dele arealet og frømengden også i mindre porsjoner, for å være mer sikker på at frøet en har skaffet rekker til hele arealet. Ved å så samme arealet flere ganger, vil en dessuten få en jevnere fordeling av frøet på arealet. For lettere å klare å handtere en så liten frømengde, kan det være praktisk å blande frøet med tørr sand, sagflis e.l. for å få en litt større mengde å spre.

Etter såing er det viktig å sørge for god kontakt mellom frø og jord. Det er nødvendig å molde frøet forsiktig ned i den øverste centimeteren av jorda, etterfulgt av tråkking eller tromling av arealet.

Blomstring

Ved såing av flerårige arter, vil det bli svært sparsomt med blomstring i såingsåret. Det første året vil det vanligvis bare bli etablering av bladrosetter. Først året etter vil de første artene begynne å blomstre. Mangfoldet av arter vil ofte ikke være stort det første året, men være dominert av pionérarter. Året etter vil slike arter være mindre dominerende, og andre arter får mer plass. Først etter flere år vil blomsterenga vise sin potensielle artsrikdom.

Comments