Gras og kløver

Agrokonsult omsetter ikke lenger frø av gras og kløver, men for informasjonens skyld lar vi likevel nedenstående tekst bli stående:

Gras og kløver

Gras og kløver omfatter en rekke arter, som hver har én eller flere sorter. Alt etter arts- og sortsegenskaper brukes de til fôrproduksjon og/eller til grøntanlegg. Vi fører bare grasfrø av arter og sorter som er aktuelle å bruke på ekstensivt drevne arealer, f.eks. kantsoner mot utmark, eller i kombinasjon med blomstereng. Frøblandinger til øvrig grasbakke kan skaffes på forespørsel.

Om anlegg av grasbakke

Jorda bør løsnes godt i 10-15 cm dybde. På leir- og sandjord kan det være nødvendig å tilføre torv eller moldrik matjord. Jorda kan dessuten med fordel tilføres kalk, f.eks. 40 kg granulert kalk pr. 100 m2. Så må jordoverflata planeres godt og stein fjernes. Før såing pakkes jorda med en hagetrommel, eller tråkkes.

Såtid, såmengde og såing

Såing bør helst gjøres i mai eller august måned, når det er god fuktighet og temperatur i jorda. Anbefalt såmengde er 1 kg pr. 100 m2. Frøet kan med fordel deles i to, beregnet for såing på kryss og på tvers for å oppnå så jevn fordeling av frøet som mulig. Hver av halvdelene kan også deles i mindre porsjoner, for lettere å beregne forbruket. Når frøet er sådd, må det moldes ned ca. 1 cm med ei rive. Etter nedmolding må arealet tromles eller tråkkes på nytt for å oppnå god kontakt mellom frøet og jorda.
Comments